1. pl

tel. 691 379 176

e-mail: biuro@kfadrat.com

Warunki Najmu Apartamentu (WNA)

Wprowadzenie

Warunki Najmu Apartamentu (WNA) mają na celu określenie zasad wynajmu apartamentów oferowanych w Olsztynie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: Invest Apart Ewelina Fiołek, ul. Jana Pawła II 4/4, 14-100 Ostróda, NIP 741 209 80 12. 

Dokonanie rezerwacji pobytu w apartamencie oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w WNA.

Treść WNA wyłożona jest w apartamencie oraz jest dostępna w serwisie https://www.kfadratapartamenty.com.

§1. Oznaczenie podmiotów

 1. Właściciel – podmiot posiadający prawo własności, lub ustanowione na jego rzecz prawo zależne do dysponowania lokalem będącym przedmiotem najmu.
 2. Rezydent – podmiot reprezentujący Właściciela apartamentu w kontaktach z Gośćmi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w tym do zawierania stosownych umów najmu wraz z ich rozliczaniem.
 3. Gość – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy biorący w odpłatne określone w czasie użytkowanie, należący do Właściciela apartament, na podstawie umowy zawartej z Właścicielem lub reprezentującym go Rezydentem, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji apartamentu.

 

§2. Postanowienia wprowadzające, dotyczące najmu

 1. Wynajem apartamentu prowadzony jest w trybie dobowym.
 2. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, doba pobytu trwa od godziny 16.00 w dniu przybycia do godziny 11.00 w dniu, w którym według umowy pobyt zostaje zakończony.
 3. Przyjazd Gości po godzinie 21.00 jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i obciążony jest dodatkową opłatą zgodną z ofertą dostępną w systemie rezerwacyjnym

 

§3. Zawarcie umowy

 1. W chwili dokonywania rezerwacji Goście otrzymują informację na maila o obowiązku wypełnienia karty meldunkowej online wraz z akceptacją Regulaminu. Goście otrzymują dokładną instrukcję dotyczącą zameldowania (kody dostępu) dopiero po odesłaniu wypełnionej karty. Niedokonanie tego obowiązku uprawnia Właściciela do odmowy zakwaterowania. 
 2. Przy zameldowaniu  Właściciel lub Rezydent może dodatkowo poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość Gościa.
 3. Opłata za pobyt w apartamencie wnoszona jest przez Gości zgodnie z zasadami dostępnymi na stronie www.kfadratapartamenty.com lub za pośrednictwem zewnętrznego serwisu rezerwacyjnego (np. Booking.com). Opłata za pobyt w apartamencie nie zawiera opłaty klimatycznej płatnej lokalnie. Opłatę klimatyczną należy uiścić gotówką w momencie zameldowania. W Olsztynie opłata ta wynosi – 2,80 PLN za osobę/za dobę.
 4. Informacje dotyczące zasad anulacji pobytu, dostępne są w systemach rezerwacyjnych i mogą być różne w zależności od kanału rezerwacji oraz w zależności od warunków konkretnej oferty.
 5. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia Właściciela lub Rezydenta do odmowy zameldowania Gościa i wydania kluczy do apartamentu.
 6. Liczba Gości mających zamieszkać w apartamencie ograniczona jest do liczby określonej w ofercie dotyczącej apartamentu. W przypadku, gdy liczba Gości przybyłych jest większa od liczby zgłoszonej w trakcie rezerwacji, Właściciel lub Rezydent może odmówić zakwaterowania lub poinformować o dopłacie. 

 

§4. Faktury VAT

 1. W przypadku chęci otrzymania przez gości faktury VAT obejmującej koszty zakwaterowania, Gość jest zobowiązany zgłosić to Właścicielowi lub Rezydentowi w chwili dokonania rezerwacji, potwierdzonej wpłatą zaliczki. 
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Właściciela apartamentu oraz dostarczona Gościowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w ustalonym terminie na co Gość wyraża zgodę.

 

§5. Odpowiedzialność za mienie powierzone

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, które powstały z jego winy, lub z winy osób go odwiedzających. W tym przypadku Właściciel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty (w tym także do kosztów ewentualnego przekwaterowania kolejnego Gościa, jeśli nie będzie możliwości przywrócenia apartamentu do jego pierwotnego stanu, do czasu przyjazdu Gościa) oraz do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 2. Dla celów realizacji umowy Gość w dniu przyjazdu otrzyma: klucz do klatki schodowej, klucze do drzwi wejściowych do apartamentu oraz pilot do  bramy wjazdowej do hali garażowej w przypadku wcześniejszej rezerwacji parkingu.
 3. Gość zobowiązany jest nie udostępniać ww. kluczy i pilota osobom trzecim, a w dniu wyjazdu zwrócić oryginały kluczy i pilota. Gość zobowiązany jest zamykać apartament każdorazowo, gdy go opuszcza, nawet jeśli czyni to na chwilę.
 4. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do apartamentu oraz za pilota do bramy garażowej. Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 200,00 zł za sztukę.

 

§6. Wykorzystanie miejsc parkingowych

 1. Goście apartamentu zobowiązani są do parkowania posiadanych pojazdów w miejscach wyznaczonych dla wynajmowanego apartamentu lub na parkingu ogólnodostępnym według wskazówek Właściciela lub Rezydenta.
 2. Zajęcie miejsca parkingowego przynależnego podmiotowi trzeciemu pociąga za sobą ryzyko odholowania pojazdu Gościa na jego koszt.

 

§7. Zasady pobytu w apartamencie

 1. Apartament przekazywany Gościom w chwili meldunku powinien być wysprzątany. Goście, poza stałym wyposażeniem apartamentu, otrzymują dodatkowo do korzystania: ręczniki oraz komplet czystej pościeli.
 2. Stan pozostający w sprzeczności ze stanem oczekiwanym, określonym w punkcie poprzedzającym powinien być niezwłocznie zgłoszony Właścicielowi lub wyznaczonemu Rezydentowi.
 3. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na Gościa kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.
 4. Gości apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
 5. Gość apartamentu ma obowiązek stosowania się do obejmującego apartament regulaminu budynku, w tym zasad BHP i PPOŻ oraz do zasad współżycia społecznego. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Właściciela lub Rezydenta z powodu zachowania Gościa w apartamencie, Właściciel lub osoba reprezentująca Właściciela ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 6. Goście mają obowiązek zachować czystość w apartamencie, na klatce schodowej, parkingu oraz w obrębie zajmowanego budynku.
 7. Śmieci nagromadzone przez Gości w czasie pobytu powinny zostać usunięte do wyznaczonego zsypu lub śmietnika ogólnego z zachowaniem zasad segregacji odpadów.
 8. W wynajętym apartamencie mogą nocować jedynie osoby wskazane w rezerwacji. W razie naruszenia tych zasad Właściciel ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości dwukrotnej dobowej ceny najmu za dobę.
 9. W apartamencie zabrania się urządzania imprez. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na Gościa kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.
 10. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w WNA Właściciel ma prawdo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji.
 11. W przypadku wystąpienia w czasie pobytu w apartamencie okoliczności niezależnych od Gości, powodujących poważne utrudnienia w korzystaniu z apartamentu lub uniemożliwiające jego wykorzystanie, Goście są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o fakcie wystąpienia wskazanych okoliczności Właściciela lub Rezydenta.
 12. W sytuacji określonej w punkcie poprzedzającym, Goście mają prawo rozwiązania zawartej umowy zachowując roszczenie o wypłatę kwoty czynszu, proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni.
 13. Jeżeli sytuacja określona w pkt. 11 wystąpiła z winy Gości, Właściciel lub Rezydent ma prawo rozwiązania zawartej umowy w trybie natychmiastowym, zatrzymując pełną kwotę czynszu.
 14. Naruszenie regulacji niniejszego paragrafu przez Gości, może powodować rozwiązanie przez Właściciela zawartej umowy najmu w trybie natychmiastowym, bez prawa do zwrotu opłaty czynszowej za niewykorzystane dni pobytu.
 15. Właściciel dokłada wszelkich starań aby apartament był bezpieczny, niemniej jednak za bezpieczny pobyt w apartamencie osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) odpowiadają ich opiekunowie.
 16. Pobyt zwierząt jest niemożliwy. 

 

§8. Zakończenie pobytu

 1. Przed zakończeniem pobytu Goście zobowiązani są pozmywać używane naczynia będące wyposażeniem apartamentu oraz zrealizować obowiązek określony w §8 pkt. 6 i 7.
 2. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament na życzenie Właściciela lub Rezydenta w celu skontrolowania stanu powierzonego lokalu.
 3. Gość jest zobowiązany zgłosić Właścicielowi lub Rezydentowi wszelkie, powstałe szkody w wyposażeniu apartamentu.
 4. W dniu opuszczenia apartamentu, Gość jest zobowiązany zwrócić otrzymane w chwili meldunku klucze oraz pilota do bramy wjazdowej do hali garażowej.
 5. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu zależne jest od dostępności apartamentu. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.

 

§9. Siła wyższa

 1. Poprzez siłę wyższą przyjmuje się wszelkie, niezależne od Właściciela, Rezydenta, niemożliwe do przewidzenia okoliczności faktyczne, uniemożliwiające wynajem Gościom określonego w rezerwacji apartamentu, które to okoliczności są niemożliwe do natychmiastowego usunięcia standardowymi środkami.
 2. Siłą wyższą są również wszelkie niezależne od podmiotów wskazanych w pkt. 1 okoliczności stwarzające bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, życiu lub majątku Gości.
 3. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia siły wyższej, anulować umowę ze zwrotem uzyskanych świadczeń, z uwzględnieniem kosztów usług już zrealizowanych na rzecz Gości.

 

§10. Przedterminowe opuszczenie apartamentu

 1. Gość, skracający pobyt w apartamencie z przyczyn od niego zależnych (w tym też z powodów osobistych lub wypadków natury losowej), obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Właściciela lub Rezydenta o powstałym fakcie wraz z określeniem terminu opuszczenia apartamentu.
 2. Właściciel lub Rezydent w wyznaczonym terminie dokona odbioru apartamentu oraz kluczy i pilota do szlabanu wjazdowego na parking/bramy wjazdowej do garażu.
 3. Skrócenie pobytu Gości w apartamencie z przyczyn niezależnych od podmiotów wskazanych w §1 pkt. 1-2 lub opuszczenie apartamentu przez Gości bez wykonania obowiązku określonego w pkt. 1 i 2 nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty czynszowej za niewykorzystane dni pobytu.

 

§11. Reklamacje

 1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia dotyczące:
  1. zastanych lub wstępujących warunków pobytu w wynajętym apartamencie odbiegających od standardu określonego w ofercie;
  2. stwierdzonych usterek lub braków w wyposażeniu apartamentu odbiegających od standardu określonego w ofercie;
  3. zależnych od Właściciela lub Rezydenta okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w apartamencie;
 2. Reklamacje winny być zgłaszane Właścicielowi lub wyznaczonemu Rezydentowi oraz wnoszone w formie pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej na adres biuro@kfadrat.com
 3. Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz danych rezerwacyjnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie apartamentu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji jak również precyzyjne określenie roszczenia.
 5. Reklamacje posiadające wymaganą formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania ich Właścicielowi lub Rezydentowi.
 6. Korespondencja niespełniająca warunków określonych w pkt. 3 i 4 będzie pozostawiona bez rozpatrzenia.

 

§12. Postanowienia końcowe

 1. Podmiot określony w §1 pkt. 1-2 nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione na terenie apartamentu, miejscu parkingowym lub miejscu przyległym do apartamentu rozumianym jako cześć wspólna nieruchomości, w której apartament się znajduje.
 2. Podmiot określony w §1 pkt. 1-2 nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania lokali niebędących własnością lub niebędących zarządzanymi przez wyżej wskazanych, sąsiadujących lub mogących wywierać wpływ na lokal będący przedmiotem najmu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie części wspólnych budynku przez podmioty trzecie.
 3. Wszelkie jednostki redakcyjne użyte w Warunkach Najmu Apartamentów nie wpływają na treść dokumentu i służą wyłącznie ułatwieniu jego lektury.
 4. Gdyby na skutek zmiany obowiązującego prawa, jakiekolwiek postanowienia WNA utraciły ważność, stały się nielegalne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nie będą naruszane w zakresie dozwolonym przez prawo.
 5. W sprawach nieuregulowanych w WNA znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego. Strony postanawiają rozwiązywać wszystkie, powstałe na gruncie WNA spory na drodze polubownej.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z zakresu WNA jest Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby Właściciela.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Invest Apart Ewelina Fiołek ul. Jana Pawła II 4/4, 14-100 Ostróda

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : kontakt@ewelinafiolek.pl 

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony. 

Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

 • szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

 • ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

 • zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

 • regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

 • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

 • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;